Ο νευροψυχολογικός έλεγχος, που πραγματοποιείται από ψυχολόγους στα εξωτερικά ιατρεία της εταιρείας, γίνεται μέσα από σταθμισμένες δοκιμασίες και ερωτηματολόγια για την αξιολόγηση της νοητικής, λειτουργικής και συναισθηματικής κατάστασης του εξεταζόμενου.

Ο έλεγχος αυτός προσφέρει τη δυνατότητα πρώιμης ανίχνευσης νοητικών ελλειμμάτων και έγκαιρης διάγνωσης. Επιπλέον, δίνει το νοητικό πρότυπο του εξεταζόμενου με τις δυνατότητες και τις αδυναμίες του.

Βοηθά στην εκτίμηση του σταδίου της άνοιας, στην διάκριση ασθενών με αναστρέψιμη έκπτωση από τους ασθενείς με έκπτωση οργανικής αιτιολογίας, προσφέρει μια αντικειμενική μέτρηση για την αξιολόγηση της πορείας νόσου στο χρόνο, εξυπηρετεί διαφοροδιαγνωστικές υποθέσεις και βοηθά στην επιλογή θεραπευτικών παρεμβάσεων.

Επιπλέον, οι επαναξιολογήσεις των ασθενών σε τακτά χρονικά διαστήματα δύνανται να τεκμηριώσουν την εξέλιξη των ελλειμμάτων, την αποτελεσματικότητα της φαρμακευτικής αγωγής και τα οφέλη των μη φαρμακευτικών παρεμβάσεων.